【Toby x Cigna信諾 】「信諾DIY隨意保」買醫保, 想保咩就揀咩!

更新於2021年05月24日

Freelancer和自僱人士的工作模式彈性高,但醫療保障不足,萬一生病或遇上意外受傷,不但醫療費用要自掏荷包,收入亦會因此受影響。而打工一族即使享有公司醫保亦不要大安旨意,應留意保障範圍是否足夠全面。唔想再投保傳統嘅保險,想有更靈活同自由嘅選擇?Cigna 信諾全新推出「信諾DIY隨意保」提供七大保障,全城唯一讓您自由組合出屬於自己嘅健康保障,保費低至每日港幣$8*!

【Toby x Cigna信諾 】「信諾DIY隨意保」買醫保, 想保咩就揀咩!

七大保障 自由組合健康保險

「信諾DIY隨意保」有七大保障可供選擇,保障涵蓋範圍包括門診、牙科、意外及癌症保障等。您可以根據需要,靈活設計出自己嘅健康保險。

Toby 用戶獨家優惠

Toby 用戶只需透過此連結成功網上投保「信諾DIY隨意保」,即可享有以下優惠:

1)保費優惠

如你選擇2項保障,全年保費均享有9折優惠;

如你選擇3項保障,全年保費則享8折優惠;

如你選擇4項或以上保障,全年保費則享7折優惠。

2)免費 Toby 金幣

每位 Toby 用戶成功網上投保「信諾DIY隨意保」後,可獲150 個 Toby 金幣(價值約 HK$300)。

*保費按一名27歲男性,並選擇牙科保障計劃一及意外保障計劃一而計算

推廣活動條款及細則

1. HelloToby Technology (HK) Limited (下稱「Toby」)客戶專享投保獎賞只適用於:
(i) 透過本頁的連結到 信諾環球人壽保險有限公司 及 信諾環球保險有限公司(下稱「信諾」)網站填妥之表格之投保申請。
(ii) 由 2021 年 1 月 20 日至 2021 年 2 月 19 日止,包括首尾兩日(下稱「推廣期」)內信諾收到的「信諾DIY隨意保」之投保申請,而收到申請之時間僅根據信諾的紀錄而定;
(iii) 所有相關計劃之申請必須由信諾於推廣期內簽發(每張保單下稱「合資格保單」);
(iv) 每張合資格保單只可參與此推廣活動一次;
(v) 當投保獎賞送出予合資格保單之保單持有人(下稱「合資格保單持有人」)時,該保單必須仍然生效。

2. 合資格保單持有人可享有投保獎賞包括 150 個 Toby 金幣。此服務由 HelloToby Technology (HK) Limited 提供並受條款約束(請參閲下方有關投保獎賞「Toby 金幣」條款及細則)。

3. 所有計劃投保申請須經信諾批准。信諾保留是否接受任何有關計劃投保申請的絕對權利。

4. 客戶有責任查閱本條款及細則,如參加此推廣,即代表客戶同意及接受此條款及細則。

5. 信諾保留在沒有預先通知的情況下更改是次推廣活動的條款及細則之權利。有關是次推廣活動的任何爭議,信諾保留最終決定權。

6. 本頁只載有一般資料,並不構成任何保險合約的邀約、或信諾與任何人士或團體所訂立任何合約或合約的任何一部份。所有產品資料只供參考。就有關產品特色、內容、條款、細則及不保事項,請參閱相關產品小冊子及保單條款。

7. 此推廣不可更換、退回、轉換其他禮品,或與其他推廣優惠同時使⽤。

8. 信諾並非Toby 金幣的供應商,並無須在任何形式上就其有關服務或使用服務的結果負責(包括但不限於服務的品質及供應)。有關 Toby 金幣的使用,應向 Toby 查詢。

9. Toby並不是信諾的經紀人、代理商或保險中介。Toby不會回答或以其他方式處理與有關保險產品的保障、索賠或投訴的任何詢問。客戶如對「信諾DIY隨意保」有任何疑問,應向信諾查詢。信諾客戶服務熱線為 2560 1990 。

有關投保獎賞「Toby 金幣」之條款及細則

1. 每合資格保單持有人可享有投保獎賞包括 150 個 Toby 金幣。

2. 獎賞優惠碼將於合資格保單簽發日起計 3 個月後或於  2021 年 5 月 31 日前(以較早者為準)經由信諾的電郵送出,優惠碼須於 2021 年 6 月 30 日或之前兌換,金幣有效期為一年。

3. 「信諾DIY隨意保」由信諾提供,任何有關產品或服務的爭議,Toby 將不會承擔任何責任。客戶如對「信諾DIY隨意保」有任何疑問,應向信諾查詢。

4. 如有任何爭議,Toby 將保留最終決定權。